De registers van de Burgerlijke Stand in de provincie Limburg zijn vanaf 1796 op grond van de Franse wet van 20 september 1792 ingevoerd. De registers bevatten de akten van Geboorte, Huwelijk en Overlijden. Met de invoering werd een ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemd die belast was met de opmaak van de akten. De Franse overheid beoogde met het instellen van de Burgerlijke Stand de gehele bevolking administratief in kaart te brengen. De akten werden in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar berustte bij de gemeente, het tweede exemplaar bij de Arrondissementsrechtbank en na verloop van tijd bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (voorheen Rijksarchief). De akten van de Burgerlijke Stand zijn een interessante bron voor genealogisch onderzoek.

Bij de overbrenging van akten naar het depot van het Gemeentearchief Venlo zijn overbrengingstermijnen in acht genomen. Voor de geboorteakten geldt een overbrengingstermijn van 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar.

Geboorten

Doorzoek de database met de geboorten in de burgerlijke stand van Arcen en Velden, Belfeld, Tegelen en Venlo.

Zoeken binnen het geboorteregister

Overlijden

Doorzoek de database met de overlijdens uit de burgerlijke stand van Arcen en Velden, Belfeld, Tegelen en Venlo.

Zoeken binnen het overlijdensregister

Huwelijken

Doorzoek de database met de huwelijken uit de burgerlijke stand van Arcen en Velden, Belfeld, Tegelen en Venlo.

Zoeken binnen het huwelijksregister