Bezoekersreglement Studiezaal Gemeentearchief Venlo

Welkom! De archivaris heeft de onderstaande regels vastgesteld. Het doel van deze regels is om het bezoek aan de studiezaal voor iedereen prettig te laten verlopen, maar ook ter bescherming van onze archieven en collecties. Mocht u na het lezen van deze huisregels nog vragen hebben, raadpleeg dan een van de archiefmedewerkers.

Vastgesteld te Venlo, 3 januari 2001

Laatst gewijzigd, 2006

 

ARTIKEL 1

De studiezaal van het gemeentearchief is voor het publiek geopend op dinsdag en woensdag van 09.00 – 16.30 uur. 

 

ARTIKEL 2

In bijzondere gevallen kan de gemeentearchivaris besluiten tot beperkte of volledige sluiting van de studiezaal dan wel tot andere beperking van de dienstverlening gedurende de openingstijden.

 

ARTIKEL 3

Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot die ruimten die door de gemeentearchivaris zijn aangewezen.

 

ARTIKEL 4

De gemeentearchivaris kan bepalen, dat andere dan de in artikel 3 genoemde ruimten voor het publiek toegankelijk zijn op door hem vastgestelde tijden.

 

ARTIKEL 5

 1. Een bezoek aan, alsook geboden hulp in de studiezaal is gratis.
 2. Het raadplegen van bescheiden uit archieven, bibliotheek en verzamelingen, hierna te noemen bescheiden, is eveneens kosteloos.
 3. Een bezoeker die bescheiden uit de depots wil inzien dient een bezoekerskaart in te vullen bij de dienstdoende studiezaalchef.
 4. Bij ieder volgend bezoek dient een bezoeker zich te melden bij de dienstdoende studiezaalchef.

 

ARTIKEL 6

 1. Het meenemen van koffers, tassen en etenswaren in de studiezaal is niet toegestaan.
 2. Voorwerpen die naar oordeel van de dienstdoende studiezaalchef bescheiden kunnen beschadigen of de orde kunnen verstoren zijn eveneens niet toegestaan in de studiezaal.
 3. Vanwege overlast is het gebruik van mobiele telefoons slechts in de kantine toegestaan.

 

ARTIKEL 7

 1. Het ter inzage vragen van bescheiden gebeurt middels aanvraagbriefjes die in de studiezaal op iedere tafel zijn neergelegd.
 2. De dienstdoende studiezaalchef kan het aantal tegelijk aan een bezoeker ter inzage verstrekte bescheiden beperken, een en ander in overleg met betrokkene.

 

ARTIKEL 8

Voor het reproduceren van bescheiden met door de bezoeker meegebrachte apparatuur is toestemming van de dienstdoende toezichthouder nodig.

 

ARTIKEL 9

 1. Fotokopieën van bescheiden kunnen in principe door de bezoeker zelf worden gemaakt.
 2. Het nabestellen van foto’s van bescheiden gebeurt met de daarvoor bestemde formulieren verkrijgbaar bij de dienstdoende studiezaalchef.
 3. Het maken van scans van bescheiden kan in principe door de bezoeker zelf worden gedaan.
 4. Het vervaardigen van fotokopieën, foto’s en scans gebeurt voor rekening van de aanvrager tegen de vastgestelde legestarieven.
 5. De gemeentearchivaris kan weigeren bepaalde bescheiden te doen kopiëren, fotograferen of scannen indien naar zijn oordeel de toestand of omvang van de bescheiden dan wel eventuele beperkingen van de openbaarheid zich daartegen verzetten, een en ander in de lijn van archiefwet en archiefbesluit.

 

ARTIKEL 10

 1. Het lenen van publicaties uit de bibliotheek door een bezoeker, uit de gemeente Venlo, is mogelijk.
 2. Niet uitgeleend worden: groot formaat boeken; losbladige uitgaven; boeken uitgegeven vóór 1900, behoudens uitleenexemplaren; brochures kleiner dan 25 bladzijden; boeken van de studiezaal; in slechte staat verkerende publicaties.
 3. Er kunnen per persoon maximaal drie publicaties worden geleend.
 4. In het geval een bezoeker bij de archiefdienst onbekend is, kan ten behoeve van de uitleen een legitimatie worden gevraagd.
 5. De uitleentermijn is maximaal een maand.

 

ARTIKEL 11

Bescheiden kunnen tot voor een half uur voor sluitingstijd ter inzage worden aangevraagd.

 

ARTIKEL 12

 1. De bezoeker dient zorgvuldig met de te raadplegen bescheiden om te gaan.
 2. De verstrekte bescheiden dienen na raadpleging in dezelfde staat en volgorde, waarin ze zijn ontvangen, teruggegeven te worden.

 

ARTIKEL 13

 1. De bezoeker kan middels een daarvoor bij de dienstdoende studiezaalchef verkrijgbaar formulier verzoeken dat archiefbescheiden, die in een andere        archiefbewaarplaats worden bewaard, aan het gemeentearchief worden uitgeleend om door hem aldaar te worden geraadpleegd.
 2. De gemeentearchivaris deelt de bezoeker zo spoedig mogelijk mee of zijn verzoek door de beheerder van de archiefbewaarplaats, waar de desbetreffende archiefbescheiden berusten, zal worden ingewilligd. 
 3. De kosten verbonden aan het lenen van archiefbescheiden zijn voor rekening van de aanvrager tegen het vastgestelde legestarief.

 

ARTIKEL 14

            o

 

ARTIKEL 15

Bezoekers, die zich weigeren te gedragen naar de in dit reglement gestelde voorschriften en/of naar aanwijzingen, die hun door of namens de gemeentearchivaris in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, kunnen  een verder verblijf in het gemeentearchief worden ontzegd.

 

ARTIKEL 16

Als een bezoeker een klacht heeft die voortvloeit uit dit reglement, kan hij zich vervoegen bij de gemeentearchivaris. Indien de bezoeker het oneens is met zijn besluit, kan hij schriftelijk in beroep gaan bij burgemeester en wethouders van Venlo.

 

ARTIKEL 17

 1. Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het is bekendgemaakt.
 2. Op dat tijdstip wordt het Bezoekersreglement gemeentearchief Venlo vastgesteld door burgemeester en wethouders van Venlo d.d. 3 januari 2001, ingetrokken.

 

ARTIKEL 18

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Bezoekersreglement Gemeentearchief Venlo’.