Omhoog
Aanmelden
Login
Gemeentearchief Venlo
Skip Navigation LinksHome > Ontdek > Blerick

Blerick

Een korte geschiedenis

Blerick (in de streektaal: Bliërik) is een plaats en stadsdeel van de gemeente Venlo. Het ligt aan de westoever van de Maas tegenoverVenlo. Het stadsdeel bestaat uit de kernen Blerick, Hout-Blerick en de Boekend.

De naam Blerick is afgeleid van Blariacum, een Romeinse nederzetting. De eigenlijke Romeinse nederzetting is niet in het huidige Blerick aangetroffen en ligt vermoedelijk in het zuidwesten. Blerick was vóór 1794 een zelfstandig dorp. Op de Blerickse Maasoever lag tegenover de stad reeds in 1461 een militair gebouw en vanaf 1641 het Fort Sint Michiel. Voor Blerick leverden de vele belegeringen van de vestingstad Venlo telkens problemen op. De veelvuldige verwoestingen zijn er waarschijnlijk de oorzaak van dat er in Blerick zo weinig oude gebouwen bewaard zijn gebleven.
Blerick behoorde, evenals Venlo, bij het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713) werd de gehele omgeving van Venlo door Pruisische troepen bezet en bleef sindsdien ongeveer een eeuw lang Duits. Venlo zelf kwam in Nederlandse handen. Na 1794 bezette het Franse leger het gebied en een nieuwe bestuursorganisatie kwam tot stand. Blerick, Baarlo en Bree vormden samen 'Mairie de Bree', later Maasbree genoemd. De samenvoeging was vanaf het begin al niet succesvol en Blerick heeft diverse pogingen ondernomen om zelfstandig te worden, wat niet is gelukt.

Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van Blerick was de opening van de spoorlijn Venlo-Eindhoven in 1865 en de lijn Venlo-Nijmegen in 1883. En toen de spoorwegen in 1889 in Blerick een wagenwerkplaats openden, betekende dit spoedig een enorme uitbreiding van de werkgelegenheid. Deze gang van zaken droeg er in belangrijke mate toe bij dat Blerick geleidelijk aan zijn landelijke karakter verloor. Belangrijk was ook de vestiging in februari 1876 van het klooster van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. De vestiging van een dergelijke gemeenschap vormde een belangrijke stimulans voor de lokale economie. Begin jaren dertig van de twintigste eeuw woonden en werkten er binnen de Blerickse kloostergemeenschap ongeveer 800 personen.

Venlo heeft in de loop der tijd verschillende pogingen ondernomen om Blerick uit de gemeente Maasbree los te weken en bij Venlo te voegen. Dit streven werd in Blerick resoluut van de hand gewezen. Ondanks veel tegenstand van de meeste Blerickse raadsleden en veel Blerickenaren, keerde het getij langzaam ten gunste van Venlo. Ondertussen brak in 1940 de Tweede Wereldoorlog uit. En tijdens het eerste oorlogsjaar viel voor Blerick het doek. Op 1 oktober gebeurde waartegen veel Blerickenaren zich jarenlang hadden verzet: de samenvoeging met Venlo.

Blerick werd op 10 mei 1940 met de rest van Nederland door de Duitsers bezet. De oorlog kabbelde voor het dorp redelijk rustig verder, tot operatie Market-Garden bij Arnhem mislukte. Vanaf dit moment breidden de geallieerde troepen in hevige gevechten de corridor uit naar de Maas toe. Om de aanvoer van troepen en materiaal door de Duitsers af te stoppen werden vanaf 13 oktober 1944 de Maasbruggen in totaal 13 keer gebombardeerd in een poging die te vernietigen. De opzet mislukte, maar Blerick en Venlo werden grotendeels verwoest en honderden inwoners lieten het leven. De Duitsers hebben tenslotte op 25 november zelf de bruggen opgeblazen. Uiteindelijk werd Blerick op 3 december 1944 bevrijd van de Duitsers, maar daarmee kwam nog geen einde aan de oorlog. Een groot deel van de bevolking moest evacueren naar veiligere (Belgische) oorden en de Maas werd frontrivier. De Engelsen en Duitsers beschoten elkaar onophoudelijk met granaten, tot Venlo tenslotte op 1 maart 1945 door de Amerikanen vanuit Duitsland werd bevrijd.

Spoorverbinding Blerick
© Copyright 2012  |  Gemeentearchief Venlo